Dnem i nocí - Týmová orientačně šifrovací hra

Pravidla

 1. Nedodržení některého z pravidel může vést k vyloučení celého týmu ze hry.
 2. Organizátoři mohou ukončit registraci týmů před stanoveným termínem. Mohou upravit pravidla a pokyny ke hře bez předchozího upozornění nejpozději týden před hrou. O změnách v pravidlech budou účastníci hry informováni. Hra se koná za jakéhokoliv počasí.
 3. Tým zodpovídá za pravdivé a úplné vyplnění údajů v registračním formuláři.
 4. Tým je povinen respektovat a dodržovat pravidla a pokyny ke hře a aktuální pokyny od organizátorů během hry.
 5. Hry se mohou zúčastnit pouze registrovaní hráči a to na vlastní nebezpečí a jsou zodpovědní za případné škody, které způsobí. Organizátoři nejsou zodpovědni za újmy na zdraví účastníků hry. Berte na vědomí výstražné tabulky a varovné nápisy. Pokud je to možné, používejte k přesunu silnice, cesty, pešiny, turistické stezky - přededejte tak možnému zranění. 
 6. Do hry se mohou přihlásit dvou až pětičlenné týmy obsahující alespoň jednoho(nu) zástupce(kyni) staršího(ší) 18-ti let. Tento člen následně přebírá zodpovědnost za nezletilé členy svého týmu.
 7. Celá trasa pro ty týmy, které vše bez nápovědy vyřeší a nikde nebloudí, měří cca 30 km. Je nutné s takovouto vzdáleností počítat.
 8. Přesné informace o čase a místě startu, případné další doplňující instrukce ke hře, získají registrované týmy e-mailem nejdéle týden před jejím začátkem.
 9. Hra začne v sobotu v poledne a skončí v neděli v poledne.
 10. Trasa povede převážně terénem a bude jí tvořit předem definovaný počet stanovišť. Pro úspěšné ukončení hry je nezbytné projít všechna stanoviště a z kontrolních otázek složit heslo nebo se řídit pokyny v poslední šifře. Pořadí týmů v cíli bude určeno podle vaší rychlosti postupu během hry a získání závěrečného hesla popř. dosažení místa cíle, které vyplyne ze správných odpovědí na kontrolní otázky.
 11. Zpráva na stanovišti obsahuje šifru(y), nákresy, schémata, nápovědy či další informace, které mohou být důležité pro další postup. K rozluštění některých zpráv může být nezbytná znalost řešení nebo textu zpráv předešlých.
 12. Na stanovišti je zakázáno se zdržovat po dobu delší než nezbytnou. úkoly a šifrování provádějte na místě vzdáleném alespoň 50 metrů od stanoviště.
 13. Pokud není uvedeno v zadání šifry jinak, tým po příchodu na stanoviště zašle registrační SMS s kódem stanoviště a heslem týmu na dané číslo organizátorů. Poté se dle svých schopností pokusí šifru vyluštit a dojít do daného časového limitu na další stanoviště. Pokud nepošle z dalšího stanoviště opět registrační SMS do daného limitu, obdrží SMS s řešením šifry.
 14. Otevření nesprávné obálky a obálky s popisem cílového stanoviště znamená pro tým ukončení hry. Hru můžete dokončit, ale již jen mimo celkové pořadí.
 15. Pořadí v cíli určí nejlepší dosažený čas týmu, správné heslo, popř. dosažení cílového místa způsobem uvedeným v poslední šifře. Do hodnocení se započítávají ty týmy, které projdou celou trasu a do cíle dorazí alespoň 50% členů týmu.
 16. Na každém stanovišti (až na výjimky) bude zadána šifra či úkol, směřující na další stanoviště a kontrolní otázka, jejíž správné řešení bude nutné k získání závěrečného hesla či dosažení cílového místa.
 17. Pro pohyb mezi stanovišti nelze použít žádných dopravních prostředků. Povolen je pouze pěší přesun.
 18. Hráči se mohou pohybovat pouze v běžně přístupném terénu. Pohyb přes soukromé nebo nějak oplocené pozemky je zakázán. Toto neplatí tam, kde přes tento pozemek (např. pastvina nebo louka ohraničená ohradníkem) vede značená turistická trasa. Je-li to v souvislosti s trasou možné, je povinností hráčů pohybovat se po používaných cestách a pěšinách. Rovněž je zakázáno záměrně vstupovat na nepokosenou louku nebo nesklizené pole.
 19. Je zakázáno pohybovat se mezi stanovišti záměrně v závěsu za jiným týmem. Tým se může v kterémkoliv místě trasy rozdělit.
 20. Záměrné vyhledávání stanoviště v terénu bez vyluštění příslušné šifry je zakázáno.
 21. Během hry není povoleno předávat jakékoliv informace o trase, stanovištích či řešení zpráv jiným týmům a rovněž ani osobám, které se hry neúčastní. Získávat informace od osob, které se hry neúčastní je povoleno. Zapůjčení pomůcek či nepoškozeného nepopsaného zadání je povoleno.
 22. Zprávy (šifry) ke stanovištím budou označeny kódem, logem hry a ročníkem.
 23. K získání zpráv nebude nutné vstupovat do objektů, které nejsou běžně přístupné, na soukromé pozemky či jiná v době konání hry nepřístupná místa. Překonání ohradníku pastviny pouze na vlastní nebezpečí.
 24. Elektronické přístroje s výjimkou svítilen, kalkulačky, hodinek, fotoaparátů a GSM-telefonů je zakázáno používat.
 25. Není-li uvedeno jinak, tak v jednotlivých úkolech bude použita pouze anglická abeceda. Tedy bez CH a bez diakritiky.
 26. Při pohybu v terénu (pole, louka, les, rybník, řeka, moře atd.) je každý povinen se chovat jako slušný člověk, který má úctu k přírodě. Je zakázáno se chovat hlučně, jakkoliv znečišťovat okolí, ničit lesní či jiný porost, rozdělávat oheň či jinak devastovat přírodu či ničit jakýkoliv majetek.
 27. Jestliže budete hru chtít předčasně ukončit, zašlete SMS na jedno z uvedených čísel organizátorů.
 28. Pro úspěšné dokončení hry je nutné být nejpozději v neděli ve 12:00 v cílovém stanovišti, kde může být provedeno společně vyhodnocení hry, správné řešení zpráv a postupu atd. Na vyhodnocení hry mohou dorazit i týmy, které hru v jejím průběhu ukončí.

tým Dnem i nocí 2009